Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1. De navolgende in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter geschreven termen hebben de daarbij vermelde betekenis, tenzij in deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

-   Afnemer: de wederpartij van Total Hair Service, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

-   Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Total Hair Service.

-   Overeenkomst: de overeenkomst tussen Total Hair Service en Afnemer.

-   Overmacht: onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Total Hair Service geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Total Hair Service niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder doch niet beperkt tot niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of derden waarvan Total Hair Service afhankelijk is en/of het beëindigen van een relatie met een leverancier van Total Hair Service waardoor bepaalde producten niet meer door Total Hair Service mogen of kunnen worden geleverd.

-   Total Hair Service: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total Hair Service B.V., statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudende te (9723 JD) Groningen aan de Wasaweg 11, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02086781.

 1. Kopteksten worden slechts ingevoerd voor het gemak en zullen niet van invloed zijn op de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Naamwoorden, voornaamwoorden en werkwoorden in enkelvoud worden geacht het meervoud in te sluiten, en vice versa, in zoverre als de context van deze Algemene Voorwaarden dat vereist.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Total Hair Service en Afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes door Total Hair Service, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Total Hair Service of door feitelijke uitvoering door Total Hair Service komt een Overeenkomst tot stand.
 2. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of Overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie en Afnemer kan daaraan geen rechten ontlenen.
 3. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Total Hair Service ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen en offertes van Total Hair Service gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Total Hair Service heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een derde.
 2. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Total Hair Service aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Total Hair Service zijn verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Total Hair Service zijn verstrekt heeft Total Hair Service het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij Afnemer in rekening te brengen.
 3. Total Hair Service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Total Hair Service is uitgegaan van de door Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor Total Hair Service kenbaar behoorde te zijn.
 4. Afnemer vrijwaart Total Hair Service voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Afnemer toerekenbaar is.

Artikel 5 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten, in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd alsmede exclusief in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door Total Hair Service aan Afnemer geleverde of te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van Afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De in de aanbiedingen en offertes van Total Hair Service weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren, zoals doch niet beperkt tot verpakkingen, wisselkoersen en prijzen van grondstoffen of halffabricaten. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Total Hair Service gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan tien procent (10 %) van het totale overeengekomen bedrag, heeft Afnemer het recht de overeenkomst binnen acht (8) dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

Artikel 6 - Betaling

 1. Total Hair Service heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
 2. Betaling van de door Total Hair Service aan Afnemer geleverde zaken dient plaats te vinden ofwel via automatische incasso ofwel na ontvangst van een factuur. In dat laatste geval geldt dat Total Hair Service al haar vorderingen op derden met wie zij geen automatische incasso is overeengekomen heeft gecedeerd aan een factormaatschappij. Deze bepaling geldt als mededeling van de cessie aan Afnemer in de zin van artikel 3:94 BW.
 3. Ingeval tussen Total Hair Service en Afnemer een automatische incasso is overeengekomen, zal het totaalbedrag voor geleverde zaken enkele werkdagen na de verwerking van de door Afnemer bij Total Hair Service geplaatste bestelling voor die zaken via een automatische incasso door Total Hair Service van de opgegeven bankrekening van Afnemer worden afgeschreven.
 4. Ingeval tussen Total Hair Service en Afnemer geen automatische incasso is overeengekomen zal Total Hair Service aan Afnemer een factuur doen toekomen voor de geleverde zaken met daarop vermeld de betalingstermijn, welke factuur door Afnemer rechtstreeks dient te worden voldaan aan de betreffende factormaatschappij, zulks door overmaking van het factuurbedrag op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer van de factormaatschappij. Afnemer kan in dit geval uitsluitend bevrijdend betalen aan de betreffende factormaatschappij.
 5. Ingeval een aan Afnemer gezonden factuur geen betalingstermijn bevat, dient betaling steeds plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Afnemer is niet gerechtigd om enige vordering op Total Hair Service te verrekenen met de door Total Hair Service in rekening gebrachte bedragen.
 6. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Afnemer is aan Total Hair Service vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW onverminderd alle verdere aan Total Hair Service toekomende rechten.
 7. Total Hair Service is gerechtigd de afgifte van zaken die zij voor Afnemer in verband met de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle door Afnemer aan Total Hair Service verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan. Tevens is Total Hair Service gerechtigd om iedere verdere levering van zaken te weigeren totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 8. Ingeval Afnemer in verzuim is komen alle redelijke kosten voor verkrijging van voldoening van de vordering op Afnemer buiten rechte voor rekening van Afnemer, waarbij geldt dat Afnemer in ieder geval een bedrag gelijk aan vijftien procent (15%) van de vordering, met een minimum van honderd euro (€ 100,-) is verschuldigd aan buitengerechtelijke kosten, Ingeval Total Hair Service aantoont dat zij hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan dient Afnemer ook die hogere kosten volledig aan Total Hair Service te vergoeden.
 9. Indien Afnemer ontbonden wordt, indien Afnemer surseance van betaling is verleend, indien het faillissement van Afnemer is aangevraagd of uitgesproken, indien op Afnemer de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt of indien Afnemer enige betalingsregeling met een of meer van haar crediteuren treft, geldt dat alle vorderingen van Total Hair Service op Afnemer onmiddellijk opeisbaar worden.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Total Hair Service aan Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Total Hair Service zolang Afnemer de verschuldigde prijs, rente en kosten ter zake van alle geleverde of te leveren zaken niet volledig heeft betaald. Onder kosten worden mede verstaan de vorderingen die Total Hair Service op Afnemer heeft wegens tekort schieten in de nakoming van deze Overeenkomst ter zake van geleverde of te leveren zaken. Afnemer dient de door Total Hair Service geleverde zaken, zolang deze eigendom zijn van Total Hair Service, apart en duidelijk herkenbaar op te slaan.
 2. Afnemer is bevoegd om binnen het kader van een normale bedrijfsvoering over de door Total Hair Service geleverde zaken te beschikken en deze te vervreemden. Op verlangen van Total Hair Service is Afnemer, gehouden ingeval van zodanige beschikking of vervreemding, op de vorderingen die zij hieruit op derden verkrijgt een stil pandrecht te vestigen ten behoeve van Total Hair Service.
 3. Indien Afnemer te kort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst of indien Total Hair Service goede gronden heeft te vrezen dat Afnemer tekort zal schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, is Total Hair Service bevoegd de aan Afnemer geleverde zaken terug te nemen. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dit recht indien Afnemer wordt ontbonden, onder Afnemer beslag wordt gelegd, indien Afnemer surseance van betaling is verleend, indien het faillissement van Afnemer is aangevraagd of uitgesproken, indien op Afnemer de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt of indien Afnemer enige betalingsregeling met een of meer van haar crediteuren treft.
 4. Indien derden rechten pretenderen ten aanzien van door Total Hair Service aan Afnemer geleverde doch niet betaalde zaken, dient Afnemer Total Hair Service binnen vierentwintig (24) uur nadat zij hiervan kennis heeft genomen hiervan op de hoogte te stellen. Total Hair Service is in dat geval gerechtigd om de betreffende zaken bij Afnemer weg te (laten) halen, terug te nemen en deze elders op te slaan.
 5. De kosten voor opslag en terugname als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit Artikel komen voor rekening van Afnemer.
 6. Bij elke terugneming van zaken als hiervoor bedoeld zal Afnemer door Total Hair Service worden gecrediteerd voor de waarde die – dit ter beoordeling van Total Hair Service – aan de zaken wordt toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van Total Hair Service op vergoeding van daaruit voor haar voortvloeiende schade.

Artikel 8 – Levering, leveringstermijn

 1. Afnemer is verplicht de door hem bij Total Hair Service bestelde of gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Afnemer de zaken niet in ontvangst neemt is Afnemer zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en heeft Total Hair Service het recht:
  1. de zaken voor rekening en risico van Afnemer met een vervoermiddel naar keuze naar het adres van Afnemer te doen vervoeren en daar achter te laten, dan wel
  2. de zaken voor rekening en risico van Afnemer op een door Total Hair Service te kiezen locatie op te slaan; dan wel
  3. de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waaronder het recht op vergoeding van door Total Hair Service geleden schade c.q. gederfde winst, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, te berekenen vanaf het moment dat de vordering van Total Hair Service opeisbaar is,

zulks onverminderd de overige aan Total Hair Service uit hoofde van de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of de wet toekomende rechten.

 1. Overeengekomen levertermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De levertijd gaat niet eerder in dan nadat Total Hair Service een order c.q. bestelling van Afnemer schriftelijk heeft aanvaard. Blijkt gedurende de uitvoering van de Overeenkomst dat vertraging optreedt in de levering dan wordt de levertijd met zoveel dagen verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd.
 3. Total Hair Service is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet-tijdige levering, indien en voor zover deze niet-tijdige levering te wijten is aan omstandigheden die niet voor rekening en risico van Total Hair Service komen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot niet dan wel niet-tijdige nakoming door leveranciers van Total Hair Service.
 4. Total Hair Service is ten aanzien van de levertijd niet eerder in verzuim dan nadat zij schriftelijk door Afnemer in gebreke is gesteld waarbij aan Total Hair Service een redelijke termijn is gegund om de door Afnemer bestelde of gekochte zaken alsnog te leveren en levering binnen die redelijke termijn uitblijft.
 5. Slechts in geval van excessieve overschrijding van een overeengekomen levertermijn (meer dan twaalf (12) weken) heeft Afnemer recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door Overmacht. Afnemer heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete of schadevergoeding jegens Total Hair Service.
 6. Levering geschiedt franco-huis binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Total Hair Service is geheel vrij het transport van de zaken te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen.
 7. Het risico van verlies, diefstal en beschadiging met betrekking tot de te leveren producten zal op Afnemer overgaan op het moment van levering.

Artikel 9 – Garantie, uitsluiting van aansprakelijkheid, inspectie, reclames

 1. Total Hair Service garandeert dat de zaken geen ernstige gebreken bevatten op het moment van levering. Total Hair Service verstrekt geen andere, impliciete of expliciete, garanties met betrekking tot de zaken.
 2. Total Hair Service is niet aansprakelijk voor schade van Afnemer ten gevolge van of naar aanleiding van deze Overeenkomst en Afnemer vrijwaart Total Hair Service voor eventuele aanspraken ter zake van derden, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Total Hair Service of haar leidinggevenden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid en vrijwaring gelden eveneens voor eventuele hulppersonen en ondergeschikten die door Total Hair Service bij deze Overeenkomst of de uitvoering daarvan betrokken zijn.
 3. Afnemer is verplicht de geleverde zaken onmiddellijk, doch uiterlijk binnen twee (2) werkdagen, na aflevering en voorafgaand aan doorverkoop of doorgifte van die zaken aan een derde, nauwkeurig te inspecteren en zichzelf ervan te vergewissen dat de zaken voldoen aan de daaraan te stellen eisen en, indien van toepassing, geschikt zijn voor doorverkoop aan derden, waaronder consumenten
 4. Klachten ten aanzien van de zaken dienen uiterlijk binnen acht (8) dagen na aflevering schriftelijk aan Total Hair Service te worden gemeld op straffe van verval van rechten. Gebreken aan de afgeleverde zaken die redelijkerwijs niet binnen deze termijn door Afnemer geconstateerd hadden kunnen worden, moeten onmiddellijk na de constatering alsnog, doch uiterlijk binnen zes (6) weken na aflevering van de zaken schriftelijk aan Total Hair Service worden gemeld op straffe van verval van rechten.
 5. Na het constateren van enig gebrek in een afgeleverde zaak is Afnemer verplicht  om het gebruik, de bewerking, de verwerking en/of de doorverkoop van de zaak of zaken onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.

 1. Afnemer zal zaken waarvan Afnemer stelt dat zij non-conform of beschadigd zijn, op verzoek en op kosten van Total Hair Service onverwijld terugzenden aan Total Hair Service ten behoeve van inspectie door Total Hair Service. Het staat Afnemer niet vrij de zaken te retourneren alvorens Total Hair Service daarmee heeft ingestemd. Total Hair Service zal claims die niet conform de in dit lid genoemde vereisten en binnen de in dit lid bedoelde termijnen worden gedaan, niet accepteren. Total Hair Service zal, in geval zij verantwoordelijk is voor de non-conformiteit of schade aan een zaak, naar eigen keuze de zaken repareren, vervangen door nieuwe producten dan wel Afnemer de koopprijs voor de producten retourneren. Total Hair Service zal geen andere verplichting of aansprakelijkheid hebben jegens Afnemer met betrekking tot non-conforme of beschadigde zaken dan in de vorige zin weergegeven.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Total Hair Service is uitsluitend aansprakelijk voor schade die een Afnemer lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Total Hair Service dan wel haar leidinggevenden.
 2. De aansprakelijkheid van Total Hair Service uit hoofde van niet-tijdige levering dan wel gebreken aan geleverde zaken is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de zaken die ofwel niet-tijdig zijn geleverd ofwel gebrekkig zijn.
 3. Total Hair Service is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Afnemer. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Total Hair Service verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 4. Tenzij nakoming door Total Hair Service blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Total Hair Service wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Afnemer Total Hair Service onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Total Hair Service ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Total Hair Service in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Total Hair Service meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Total Hair Service vervalt door het enkele verloop van één (1) jaar na het ontstaan van de vordering, tenzij Afnemer vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
 6. Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Total Hair Service zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

Artikel 11 – Privacy en gegevensverwerking

 1. Indien dit voor de uitvoering van een Overeenkomst noodzakelijk is zal Afnemer Total Hair Service desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Afnemer uitvoering geeft aan haar verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
 2. Afnemer vrijwaart Total Hair Service van aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Afnemer wordt gehouden of waarvoor Afnemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Afnemer bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Total Hair Service toerekenbaar zijn.
 3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst of product van Total Hair Service voor Afnemer worden verwerkt, ligt volledig bij Afnemer. Afnemer staat er jegens Total Hair Service voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig is, en geen inbreuk maakt op rechten van derden.

4.  Het bepaalde in de voorgaande drie leden is niet van toepassing indien en zolang tussen Total Hair Service en Afnemer een separate bewerkers- c.q. verwerkersovereenkomst is gesloten, in welk geval het bepaalde in die bewerkers- c.q. verwerkersovereenkomst in de plaats treedt van het bepaalde in de voorgaande drie leden van dit artikel.

                   Artikel 12 – Beveiliging

 1. Indien Total Hair Service op grond van een Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Total Hair Service staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk zijn.
 2. Eventuele door of vanwege Total Hair Service aan Afnemer verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door Afnemer als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van Afnemer kenbaar worden gemaakt. Total Hair Service is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.

3.  Afnemer zal haar systemen en (ICT-)infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde geactualiseerde antivirus-programmatuur in werking hebben.

Artikel 13 – Intellectuele Eigendom

 1. Afnemer mag gedurende de looptijd van deze Overeenkomst de handelsmerken, handelsbenamingen en ieder ander onderscheidend teken met betrekking tot de door Total Hair Service geleverde zaken niet gebruiken behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Total Hair Service. Ingeval Total Hair Service een dergelijke goedkeuring heeft verleend zal Afnemer bij beëindiging van de Overeenkomst het gebruik van voornoemde onderscheidende tekens met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden.
 2. Afnemer zal Total Hair Service toebehorende of door Total Hair Service gebruikte handelsmerken, handelsbenamingen en ieder ander onderscheidend teken, niet op haar eigen naam laten registreren of deponeren. Hieronder wordt tevens verstaan dat Afnemer niet op eigen naam domeinnamen zal laten registreren, waarin bedoelde handelsmerken, handelsbenamingen en andere onderscheidingstekens voorkomen.

Artikel 14 – Opschorting, ontbinding, beëindiging

 1. Afnemer is in verzuim zodra Afnemer enige verplichting uit de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien Afnemer niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen dan wel uit deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders voortvloeit.
 2. In geval van verzuim van Afnemer is Total Hair Service gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan Afnemer en/of het door Afnemer eventueel aan Total Hair Service verschuldigde bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
 3. Total Hair Service is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Afnemer surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Total Hair Service zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 15 – Verbod doorlevering kappersproducten

 1. Ingeval de door Total Hair Service aan Afnemer geleverde producten, producten betreffen die zijn bestemd om te worden gebruikt door professionele kappers, is het Afnemer niet toegestaan die producten op zijn beurt door te verkopen en te leveren aan derden, waaronder doch niet beperkt tot drogisterijen, webshops, andere kappers en consumenten.
 2. Afnemer vrijwaart Total Hair Service en zal Total Hair Service schadeloos stellen voor alle schade die (een) derde(n) mocht lijden als gevolg van onoordeelkundig gebruik of anderszins van of met betrekking tot door Afnemer in weerwil van het bepaalde in lid 1 van dit Artikel doorverkochte en/of doorgeleverde producten.

Artikel 16 – Advieswerkzaamheden

 1. Ingeval door Total Hair Service diensten voor Afnemer worden verricht op het gebied van advisering is zijn de navolgende leden van dit Artikel van toepassing.
 2. De doorlooptijd van een adviesopdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Afnemer verstrekt en de medewerking van Afnemer en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Total Hair Service zich daarom niet van tevoren verbinden aan een doorlooptijd van de opdracht.
 3. Het gebruik dat Afnemer maakt van een door Total Hair Service afgegeven mondeling en/of schriftelijk gegeven advies is steeds voor risico van Afnemer. De bewijslast dat (de wijze van) advies- en consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam opdrachtnemer mag worden verwacht, berust geheel bij Afnemer, onverminderd het recht van Total Hair Service om met alle middelen tegenbewijs te leveren.
 4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Total Hair Service is Kapsalon niet gerechtigd een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van Total Hair Service en/of de inhoud van de adviezen van Total Hair Service. Afnemer zal de adviezen of rapportages van Total Hair Service niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.
 5. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle vergoedingen die betrekking hebben op door Total Hair Service verleende diensten als bedoeld in dit Artikel telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

Artikel 17 – Opleidingen en trainingen

 1. Ingeval door Total Hair Service diensten, onder welke naam en op welke wijze dan ook (bijvoorbeeld in elektronische vorm) verleend op het gebied van onderwijs, opleidingen, workshops, trainingen, seminars en dergelijke zijn de navolgende leden van dit Artikel van toepassing.
 2. Een aanmelding voor een opleiding dient schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging door Total Hair Service.
 3. Afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van de opleiding voor de deelnemers. Het ontbreken van de vereiste voorkennis bij een deelnemer doet niets af aan de verplichtingen van Afnemer op grond van de Overeenkomst. Het is Afnemer toegestaan een deelnemer voor een opleiding te vervangen door een andere deelnemer na voorafgaande schriftelijke toestemming van Total Hair Service.
 4. Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Total Hair Service aanleiding geeft, is Total Hair Service gerechtigd de opleiding te annuleren, te combineren met één of meerdere andere opleidingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. Total Hair Service behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wijzigen. Total Hair Service is gerechtigd organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in een opleiding aan te brengen.
 5. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding door Afnemer of deelnemers worden beheerst door de bij Total Hair Service gebruikelijke regels. Een annulering dient altijd schriftelijk en voorafgaand aan de opleiding of het desbetreffende onderdeel daarvan te geschieden. Annulering of niet-verschijning doen niets af aan de betaalverplichtingen die Afnemer op grond van de Overeenkomst heeft.
 6. Afnemer aanvaardt dat Total Hair Service de inhoud en diepgang van de opleiding bepaalt.
 7. Afnemer zal de deelnemers informeren over en toezien op de naleving door deelnemers van de verplichtingen uit de Overeenkomst en de door Total Hair Service voorgeschreven (gedrags)regels voor deelname aan de opleiding.
 8. Indien Total Hair Service bij de uitvoering van de opleiding gebruik maakt van eigen apparatuur of programmatuur, staat Total Hair Service er niet voor in dat deze apparatuur of programmatuur foutloos is of zonder onderbrekingen functioneert. Indien Total Hair Service de opleiding uitvoert op locatie van Afnemer, zal Afnemer zorg dragen voor de beschikbaarheid van deugdelijk werkende apparatuur en programmatuur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. Het afnemen van een examen of een toets maakt niet deel uit van de Overeenkomst.

10.Voor de ten behoeve van de opleiding ter beschikking gestelde of vervaardigde documentatie, opleidingsmaterialen of -middelen is Afnemer een separate vergoeding verschuldigd. Het voorgaande geldt eveneens voor eventuele opleidingscertificaten of duplicaten hiervan.

11.Total Hair Service kan verlangen dat Afnemer vóór de aanvang van de opleiding de ter zake verschuldigde vergoedingen betaalt. Total Hair Service kan deelnemers uitsluiten van deelname indien Afnemer heeft nagelaten voor tijdige betaling zorg te dragen, zulks onverlet alle overige rechten van Total Hair Service.

12.Tenzij Total Hair Service uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de opleiding is vrijgesteld van BTW in de zin van artikel 11 van de Wet op de Omzetbelasting 1968, is Afnemer over de vergoeding tevens BTW verschuldigd. Total Hair Service is na het aangaan van de Overeenkomst gerechtigd haar prijzen aan te passen bij eventuele wijziging van het bij of krachtens wet vastgestelde regime van BTW voor opleidingen.

Artikel 18 – Overmacht

Indien Total Hair Service door Overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, wordt de nakoming van haar verplichtingen opgeschort voor de duur van de Overmacht. Indien de Overmacht langer duurt dan twee (2) maanden, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, voor zover de Overmacht dit rechtvaardigt.

Artikel 19 – Verjaring

Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één (1) jaar na aflevering.

Artikel 20 – Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling wat inhoud en strekking betreft een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 21 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op de Overeenkomst, alsmede op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarmee verband houden of daarvan het gevolg zijn, alsmede op de rechtsverhouding tussen Total Hair Service en Afnemer is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van bepalingen van Nederlands internationaal privaatrecht die niet-Nederlands recht van toepassing verklaren. Het Weens Koopverdrag is op de Overeenkomst niet van toepassing.
 2. Ter zake van alle geschillen verband houdende met de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is in eerste aanleg uitsluitend bevoegd de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, onverminderd het recht op hoger beroep en cassatie.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen onder nummer ….

Total Hair Service B.V. is gevestigd te Groningen en is ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 02086781.